HABERLER

Bizden, Sektörel ve Basından Haberler
6.5.2015 - Bizden Haberler

12. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ ve TESKON+SODEX FUARI - İZMİR


8-11 Nisan 2015 tarihlerinde MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenlenen 12. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Teskon+Sodeks Fuarına katıldık.
9 Nisan 2015 Perşembe günü 17.30-19.00 saatleri arasında yapılan “Mekanik İhalelerde Tasarım, Şartnameler, Keşif Özeti Arasındaki Çelişkilerin veya Eksikliklerinin Uygulama Kalitesine Etkileri” paneli gerçekleştirildi. Ersin GÖKBUDAK’ın yöneticiliğinde gerçekleşen panelde Mustafa BİLGE - MTMD, Mürşit ÇELİKKOL - MTMD , Zühtü FERAH - Dinamik Proje, Güniz GACANER ERMİN - GG Mühendislik, Şinasi KARAOĞLU – IMS konuşmacı olarak yer aldılar. Konu hakkında çeşitli görüşler belirtildi ve katılımcı soruları yanıtlandı.
 Panel sonrasında; “Yatırımcı beklentilerinin olumsuz anlamda yönlenmesi, tüm paylaşımcılarda (işverenle birlikte, tasarımcı, yüklenici, üretici, tedarikçi) iş yapım kültürünün de olumsuz anlamda gelişmesine neden olmaktadır. Sorunların giderilebilmesi için gelişmiş ülkelerde kabul görmüş pratiklere yönelme imkanı bu yozlaşma içerisinde gerçekleşmemekte, yanlış yöntem ve uygulamalar devam ede gelmektedir. Söz konusu olumsuzluk, panel konusu özelinde de tüm ihale dokümanlarına yansımaktadır. Panel sonucunda, en azından panele konu olan olumsuzluğun giderilmesi için;
“Mekanik İşler Genel Teknik  Şartnamesi”nin kapsamı ve güncellemeye uygun formatının belirlenmesi için sektörel sivil toplum örgütleri tarafından bir çalıştay düzenlenmesi çağrısının yapılması uygun bulunmuştur.”  şeklinde sonuç değerlendirmesi yapılmıştır.
10 Nisan 2015 Cuma günü 17.30-17.00 saatleri arasında yapılan “Bütünleşik Tasarım ve Uygulayıcı Beklentileri” panelini İstanbul Teknik Üniversitesi’nden A. Zerrin YILMAZ yönetmiş olup mimari tasarım konusunda Boğaçhan DÜNDARALP (ddrlp mimarlık), mekanik tasarım konusunda Süleyman AKIM (TTMD), statik tasarım konusunda Murat ŞENER (İnşaat Yüksek Mühendisi), elektrik tasarım ve uygulama konusunda Tuncer ÖZEKLİ (ETMD), bütünleşik uygulama ve b eklentiler konusunda  Mustafa BİLGE (MTMD) katkı koymuştur. Panel sonrasında yapılan sonuç değerlendirmesinde; bu konunun kısıtlı bir zaman yerine , geniş katılımlı yapılacak  ‘’bir – iki günlük Çalıştay  ‘’ ile tekrardan ele alınması ve yapılacak Çalıştaya ek olarak ‘’izleyicili bir ortamda yapılacak yuvarlak masa toplantısı ‘’ yapılmasının yararlı olacağı belirtilmiştir.

Aşağıda bulunan TESKON 2015 sonuç bildirgesinin 8,9,17 maddeleri ise MTMD katılımlı paneller ile oluşturulmuştur.

TESKON 2015 Kongre sonucunda aşağıdaki konuların kamuoyuna duyurulmasına karar verildi:

 1. Hükümetin Meslek Odalarımızın Sektör Derneklerinin tüm karşı görüşlerine karşın, başta TMMOB yasası olmak üzere mesleğimizi yakından ilgilendiren imar kanunu ve yapı denetim kanunu ve ikincil mevzuatta yapmaya çalıştığı düzenlemeler yapı denetim süreçlerinde kuralsızlığı ve denetimsizliği getirmekte, güvenli, sağlıklı, konforlu yapıların yapımını engellemekte; mesleğimize, meslektaşlarımıza, sektörümüze zarar vermektedir. 
 2. 11. Kongre`de ESSİAD tarafından kurulması çalışmaları başlatılan "EHİS-Akredite Test ve Analiz Laboratuvarı"nın 12. Kongre açılışında gerçekleştirilen temel atma töreniyle yapım aşamasına geçilmiştir. Yakın zamanda sektörümüze hizmet vermeye başlayacak olan laboratuvara sektörümüz tarafından sahip çıkılması dile getirilmiştir.
 3. Meslek içi eğitimin önemi, kurslara yoğun katılım ile kanıtlanmıştır. Meslekte uzmanlık ve belgelendirme çalışmalarında Makina Mühendisleri Odası`nın yanı sıra sektör dernekleri ve üniversiteler de bu süreçlere katkı koymalı ve bu alanda teorik ve uygulamalı eğitim merkezleri hayata geçirilmelidir. Kurslardan "Hastane Hijyenik Alanlar Proje Hazırlama Esasları" adlı kurs MİEM kapsamına alınmalıdır.
 4. Ülkemizde hastane hijyenik alanlarının klima ve havalandırma tesisatı, test, devreye alma ve bakımı konusunda zorunlu bir norm olmaması, bu alanda keyfi uygulamalara yol açmakta ve sağlığa aykırı hastaneler ortaya çıkmaktadır. DIN 1946-4 Standartı 2008 versiyonunun zorunlu standart olarak Teknik Şartnamelere eklenmelidir.  Bu alanda Odamız tarafından önerilen standart taslağı hazırlık çalışmaları ilgili kurum ve sektör derneklerinin de destekleri alınarak bir an önce standart olarak yayınlanmalıdır.
 5. Jeotermal enerji işletmelerin ağırlıklı olduğu bir dönem geçirdiğimiz son yıllarda 2013 yılında yapılan bir önceki seminerde166 MWe olan kurulu gücün 410 MWe`a ulaşarak 2 yıl içinde %100`den fazla artış sağlandığı gözlenmiştir. Bu artışın çevre ve kaynak korunması açısından sağlıklı olmayabileceği, seminerde tartışılmış ve kontrol mekanizmalarının olmadığının altı çizilmiştir. Ayrıca, bu artışın üretime tam olarak yansımadığının da altı çizilmiştir.  Bunun yanında, geçmiş yıllarda yine seminerlerimizde söz konusu edilen, kullanılan santral teknolojisinin de uygun olamayabileceğinden kaynaklanan sorunların çözümü için, ana tema seçilen jeotermal santralların teknolojisi üzerine yoğun bilgi aktarımı gerçekleştirilmiş ve onunla ilgili yeryüzü tesislerinin de önemine aktarılan bilgilerle vurgu yapılmıştır. Bu arada, sürdürülebilir işletmeler için, kurulan santrallerin yeraltındaki jeotermal kaynaklarla uyumlu olması gereği üzerinde durularak bu konunun ihmal edildiği yönünde bir kanaat belirmiştir. Öte yandan, doğrudan kullanımdaki kapasiteler için verilen değerlerin en az 3 kat abartıldığı yine seminerde vurgulanmıştır. Son olarak, ülkemizdeki yasal mevzuat ve son yıldaki yönetmelik değişiklikleri tartışılarak, yasa ve yönetmeliklerin yanlışlığından kaynaklanan sorunların yatırımcıları tedirgin ettiği ve onların üzerine gereksiz yük bindirdiği üzerinde durulmuş ve mevcut mevzuat ile bu sorunların giderilemeyeceği kanaati oluşmuştur. Bu bağlamda yeni bir jeotermal yasa ve yönetmeliğinin yapılması konusunda hazırlık çalışmaları yapılması önerilmiş ve bunların çerçevesinde mevcut sorunların çözülebilmesi için yeni yasa ve yönetmelikte birimleştirme konusunun mutlaka yer alması gerektiği belirtilmiştir.
 6. Gelişmiş ülkelerde ve ülkemizde yapılan araştırmalar, havalandırma çözümleri olmayan okullarda iç hava kalitesinin düşük olduğunu ve bunun sonucunda astım ve astıma bağlı sağlık problemlerinin (öksürme, boğazda kızarıklık, yorgunluk, baş ağrısı vb.) daha fazla olduğunu göstermektedir. Günümüzde, öncelikle kamusal ve toplu kullanım alanlarında hava kalitesinin yeterli olmaması nedeniyle artan astım vakaları ve bulaşıcı hastalıkların görülme sıklığı artmıştır. Okullardaki devamsızlığın ana nedeni de iç hava kalitesi kaynaklı sağlık problemleridir. İç hava kalitesinin uygun olmaması sağlık problemleri doğurduğu gibi, öğrencilerin akademik performansını da etkilemektedir. Düşük iç hava kalitesi dikkati azaltmakta beyin aktivitelerini negatif yönde etkilemektedir. İç hava kalitesi yüksek olan bir okulda, sınavlardaki başarıların, iç hava kalitesi kötü olan okullara göre %14-15 daha yüksek olduğu görülmüştür. Ülkemizde sınıflardaki öğrenci sayılarının daha fazla olması iç hava kalitesinin bozulmasını ve sebep olduğu olumsuzlukları da hızlandırmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığımız iç hava kalitesinin uygun değerlerde olması için yeni okul projelerinde havalandırma çözümlerini zorunlu kılmalıdır. İzmir`de İzmir İl Müdürlüğü ile ortak yapılan "Okullarda İç Çevre Kalitesi Eğitimleri" kapsamında öğrenciler ve öğretmenlere iç çevre kalitesi konusunda eğitimler verilmiş, bir okulda uygulama yapılmıştır. Eğitim ve uygulama çalışmalarının Türkiye geneline yaygınlaştırılması önerilmiştir. İç hava kalitesinin geliştirilmesi ile ilgili uygulamalar yanında, ülkemizde iç ve dış hava kalitesinin yerel ve zamana bağlı değerlerinin belirlenmesine yönelik yoğun çalışmalar başlatılmalı ve desteklenmelidir. İnsan sağlığını korumak için zaman-aktivite bütçelerine dayalı olarak kirleticilere maruz kalma sürelerini minimize edecek şekilde iç hava kalitesi rehber değerleri ya da standartları oluşturulmalıdır.
 7. Ülkemizdeki Baca problemlerine yönelik çözümler desteklenmelidir. Bacanın ısıtmanın en önemli unsurlarından biri olduğu unutulmamalıdır. Toplum sağlığı, enerji verimliliği açısından mühendislik çalışması gerektiren bir konudur. Baca kaynaklı ölümlerin son bulması gereklidir. Baca ile ilgili sağlıklı bir yasal mevzuatın hızlı bir şekilde oluşturulması gereklidir.
 8. Bütünleşik tasarım konusunda ilgili diğer meslek disiplinleri ile birlikte bir çalıştay düzenlenmelidir.
 9. Maden havalandırması konusunda yönetmelik bulunmamaktadır (maden, elektrik, mekanik). TMMOB olarak Zonguldak`ta bir çalıştay düzenlenmelidir.
 10. Yeşil Bina sertifikalandırılması konusunda yapısal düzenlemelerin yapılarak ilgili kurum ve sektör derneklerinin mutabık kalacağı bir çalışma gerçekleştirilmelidir.
 11. Bir 12 Eylül ürünü olan YÖK`ün üniversitelerimizin eğitim ve işleyişini nasıl kökten bozduğu defalarca masaya yatırılmıştır. 35 yıldır Üniversitelerimizdeki işleyişi ve yönetimini, eğitim anlayışını bozan en büyük kuruluştur, derhal kapatılmalıdır.
 12. Teknik öğretmenlere mühendislik ünvanı verilmesi son derece yanlış bir uygulamadır. Uygulama sonucu telafisi olanaksız can ve mal kayıplarına neden olacağı ve mühendislik mesleğinin seviyesini düşüreceği için son verilmelidir.
 13. İnternet üzerinden yada uzaktan eğitim yoluyla Mühendislik Eğitimi verilemez.
 14. Üniversitelerimizin değişik Fakülte ve bölümlerinden mezun olanların YÖK tarafından odalara yönlendirilerek mühendislik kaydının yapılmasının istenmesi (ya da denk sayılması, Eşdeğer sayılması veya YÖK ün isteği fark ders sınavından sonra mühendis sayılması v.b uygulamalarda Odalarımızın ve TMMOB nin görüşleri esas alınmalıdır.
 15. Uluslar arası anlaşmalardan doğan gereklilikler dolayısıyla başka ülke şartlarına göre mezun olmuş kişilerin ülkemizde denk veya eşdeğer sayılabilmeleri için bu anlaşmalara mutlaka TMMOB görüşleri esas alınır maddesi konulmalıdır.
 16. Teknoloji fakültelerinden mezun olanların mühendislik ünvanı alması uygulaması mühendisi sadece teknolojiyi uygulayan niteliğe indirgeyen "teknisyenleştiren" bir anlayıştır. Bu uygulamaya son verilmelidir. Doğru olan uygulama teknoloji fakültesi mezunlarına mühendislik teknologu unvanının verilmesidir.
 17. Yatırımcı beklentilerinin olumsuz anlamda yönlenmesi, tüm paylaşımcılarda (işverenle birlikte, tasarımcı, yüklenici, üretici, tedarikçi) iş yapım kültürünün de olumsuz anlamda gelişmesine neden olmaktadır. Sorunların giderilebilmesi için gelişmiş ülkelerde kabul görmüş pratiklere yönelme imkanı bu yozlaşma içerisinde gerçekleşmemekte, yanlış yöntem ve uygulamalar devam edegelmektedir. Söz konusu olumsuzluk, panel konusu özelinde de tüm ihale dokümanlarına yansımaktadır. Panel sonucunda, en azından panele konu olan olumsuzluğun giderilmesi için;  "Mekanik İşler Genel Teknik  Şartnamesi"nin kapsamı ve güncellemeye uygun formatının belirlenmesi amacıyla odamız organizasyonunda sektörel sivil toplum örgütleriyle birlikte bir çalıştay düzenlenmelidir. 18. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Sodex Fuarı‘nın niteliği ve niceliğiyle çağdaş, demokratik, sanayileşen bir Türkiye yaratılması sürecine katkıda bulunacağı inancı ile yukarıdaki istemlerimizin yaşama geçirilmesinin takipçisi olunarak ve aynı anlayış ile iki yıllık periyotlarda, ulusal ve uluslararası katılımın daha da arttırılarak, 13. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Fuarı‘nın gerçekleştirilmesi gerekmektedir.


300x200

Etkinlikler

MTMD ve sektörel etkinlikler takvimini burada bulabilirsiniz. Daha fazla bilgi için lütfen bizimle irtibata geçiniz.

Etkinlikler Takvimi